Soort Wedstrijd Open Drentse    
          Sporthal         
           Ubbeking. 3 7824EH Emmen
   Afz.JBN - WOC
     Omml 15 
   9781 LA Bedum


          Judo Kings     
          A vd Heide
          De Paden 32     
          9298 PJ Kollumerzwaag

 Overzicht deelnemers : Open Drentse      13-10-'18   Pagina  1
 Aantal jongens = 13 , meisjes = 9 , coachkaarten = 3

 Poule j 32 Mat 3 Weegtijd 8.00 Aanvang 9.00 Gewichtkl. (34) -38 Kg.
  05 36 Matthijs  Luinstra               

 Poule m 4 Mat 10 Weegtijd 8.00 Aanvang 9.00 Gewichtkl. (40) -47 Kg.
  07 41 Amara   Buwalda               

 Poule j 25 Mat 10 Weegtijd 8.00 Aanvang 9.00 Gewichtkl. (30) -34 Kg.
  08 32 Geert   van der Veen             

 Poule j 26 Mat 1 Weegtijd 9.00 Aanvang 10.30 Gewichtkl. (34) -38 Kg.
  07 36 Wouter   Miedema               

 Poule j 37 Mat 8 Weegtijd 9.00 Aanvang 10.30 Gewichtkl. (50) -55 Kg.
  04 54 Sem    Walinga               

 Poule m 12 Mat 10 Weegtijd 9.00 Aanvang 10.30 Gewichtkl. (52) -57 Kg.
  05 54 Anna-Fleur Visser                
  04 54 Rixt    Geertsma               

 Poule j 26 Mat 1 Weegtijd 12.00 Aanvang 13.35 Gewichtkl. (34) -38 Kg.
  07 34 Brian   Smid                 

 Poule j 33 Mat 3 Weegtijd 12.00 Aanvang 13.35 Gewichtkl. (38) -42 Kg.
  05 40 Wesley   Smid                 
  06 40 Marc    Veenstra               
  05 38 Mark    Klokman               

 Poule j 34 Mat 4 Weegtijd 12.00 Aanvang 13.35 Gewichtkl. (42) -46 Kg.
  06 43 Thijs   Boorsma               

 Poule m 6 Mat 6 Weegtijd 12.00 Aanvang 13.35 Gewichtkl. (36) -40 Kg.
  05 36 Milou   Hendriks               

 Poule m 11 Mat 6 Weegtijd 12.00 Aanvang 13.35 Gewichtkl. (48) -52 Kg.
  03 49 Berber   Ludema                
 Overzicht deelnemers : Open Drentse      13-10-'18   Pagina  2

 Poule m 19 Mat 7 Weegtijd 12.00 Aanvang 13.35 Gewichtkl. (63) -78 Kg.
  04 66 Agnes   Elzinga               

 Poule j 24 Mat 1 Weegtijd 14.00 Aanvang 15.25 Gewichtkl. (27) -30 Kg.
  08 28 RiemerJelt Buwalda               
  08 29 Johan-Bart Postma                

 Poule j 31 Mat 6 Weegtijd 14.00 Aanvang 15.25 Gewichtkl. (31) -34 Kg.
  05 33 Ruben   Walinga               
  06 33 Boaz    Elzinga               

 Poule m 15 Mat 7 Weegtijd 14.00 Aanvang 15.25 Gewichtkl. (57) -63 Kg.
  04 61 Daphne   de Jong               

 Poule m 5 Mat 9 Weegtijd 14.00 Aanvang 15.25 Gewichtkl.   -36 Kg.
  06 33 Margje   Busstra               
  06 31 Minke   de Ruiter